Jumat, 21 Juni 2013

IMAM, ULAMA , `UMARA “ Pemilik dua sayap “ (Dzu al-janahayn)


  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  IMAM, ULAMA , `UMARA  :

 “ Pemilik dua sayap “ (Dzu al-janahayn)


Adalah Sayyid Musawi bin Sayyid Mushthafa bin Sayyid Ahmad  Al Hindi – Al Khumayn,  atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Khomeini adalah seorang ulama besar dari Iran yang menguasai ilmu hakikat dan syariat , sehingga digelari “Pemilik dua sayap” (Dzu al-janahayn).

       Sang pemimpin Revolusi Islam Iran dan arsitek Negara Islam pertama di era modern ini, pada tahun 1979 sekaligus tokoh yang menentang kekuatan gabungan Barat dan sekutu-sekutu Arabnya. Lebih dari sekedar pemimpin politik (`Umara) dan revolusioner sebagaimana yang dikenal dunia, beliau juga seorang cendekiawan (`Ulama Besar) dan pembaharu. Tulisan serta ceramah beliau memberi pengaruh bagi pergerakan Islam di Timur Tengah dan di seluruh dunia.

       Dua puluh tahun setelah wafatnya, pengaruh pemikiran dan kepemimpinan politis beliau tetap terasa, baik di dunia Muslim maupun di luarnya. Meski begitu, Imam Khomeini masih saja dikutuk oleh Barat dan disalahpahami oleh banyak Muslim.

      Ulama Indonesia almarhum “Buya Hamka” (KH.Abdul Karim Amrullah)  mantan Ketua MUI, mengetengahkan pandangannya atas kepemimpinan Ayatullah Khomeini kepada Majalah Topik 158-Juni 1981, bahwa Imam Khomeini adalah seorang Ulama Besar yang kharismatik,  mahir dalam politik,  juga negarawan, diplomat, ulama besar, dan juga ahli strategi perang.               

       Adapun kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Khomeini :

      A. Dalam Tasawuf,  Akhlak  dan Puisi   ;

1.Syarh Du`a Al-Sahar, atau Mukhtar fi Syarh Al-Du`a Al-Muta`alliq bi Al-Sahar, karya pertama Imam yang ditulis pada tahun 1347 H/1928 M, pada waktu berusia 27 tahun.

2.Mishbah Al-hidayah fi Al-Khilafah wa Al-Wilayah, ditulis pada 25 Syawal 1349/ Maret 1931.

3.Hasyiyah pada Mishbah Al-`Uns bayn Al-Ma`qul wa Al-Masyhhud dan Hasyiyah pada Syarh Fushush Al-Hikam (Kedua Hasyiyah ini diterbitkan dalam satu kitab dengan judul Ta`liqat `ala Syarh Fushush Al-Hikam wa Mishbah Al-`Uns). Karya ini diselesaikan padda 1355H/1936 M.

4.Chilil Hadits, diselesaikan pada Muharram 1358H/1939M dalam bahasa Persia.

5.Asrar Al-Shalat atau Mi`raj Al-Salikin wa Shalat Al-`Arifin, di tulis pada 2 Rabi`ul Tsani 1358/Mei 1939.

6.Adab Al-Shalat, ditulis dalam bahasa Persia, yang diselesaikan Imam pada Rabi`ul Tsani 1361H/April 1942.

7. Syarh-e Hadist-e Junud-e `Aql wa Jahl.

8. Liqa Allah, karya dalam bahasa Persia.

9. Diwan atau kumpulan dari puisi-puisinya dalam bahasa Persia.

10.Jihad-e Akbar, atau Mubarezeh ba Nafs,  materi dari kuliah-kuliah Imam selama di Najaf.

11.Tafsir-e Surah-ye Hamd adalah sebuah tafsir Surah Al-Fatihah, tahun 1980.

12.Subuye `Isyq adalah kumpulan dari delapan ghazal-nya.

13.Badeh-ye `Isyq, Rah-e `Isyq, dan Nuqtheh-ye `Athf, berupa surat-surat berisi puisi yang ditujukan kepada anak dan menantunya.       B. Dalam ilmu Kalam dan Politik      :

1.Syarh-e Hadits-e Ra`s Al-Jalut, karya ini diselesaikan pada 1348H/ 1929M.

2.Hasyiyah pada Syarh-e Hadits-e Ra`s Al-Jalut karya Qadhi Sa`id Qummi.

3.Kasf Al-`Asrar, Kitab ini berisi Tentang sanggahan terhadap doktrin Wahhabi, Tentang Imamah dan masalah otoritas dan kekuatan legal para mujtahid, Tentang masalah yang berkaitan dengan pemerintahan Islam, dan lain-lain.

4.Risalah fi Al-Thalab wa Al-`Iradah, diselesaikan pada bulan Ramadhan 1371/1951M.

5.Lubb Al-`Atsar atau Risalah fi Al-Thalab wa Al-`Iradah wa Al-Jabr wa Al-Tafwid, tahun 1371H/1951M.

6.Wilayat-e Faqih, atau Hukumat-e Islami, ditulis dalam bahasa Persia.

       C. Dalam bidang Ushul dan Fiqh       ;

1.Risalah`i Musytamil bar fawa`idl dar ba`dhi Masa`il- Musykilah.

2.Tahdzib Al-Ushul.

3.Risalah fi Al-`Ijtihad wa Al-Taqlid.

4.Nayl Al-`Awthar fi Bayan Qa`idat la Dharar wa la Dhirar.

5.Ta`liqah `ala Kifayat Al-Ushul, diselesaikan pada 1368H/1948M.

6.Al-Rasa`il, diterbitkan pada 1385H/1965M.

7.Risalah fi Mawdhu `Ilm Al-Ushul.

8.Risalah fi Qa`idat man Malak.

9.Kitab Al-Thaharah, diselesaikan pada 11 Sya`ban 1376H.

10.Ta`liqah `ala Al-`Urwat Al-Wutsqa,  diselesaikan pada Jumadil Awwal 1375H/1955M.

11.Al-Mukasib Al-Mukharamah, diselesaikan pada Jumadil Awwal 1380H/1960M.

12.Hasyiyah pada karya Ayatullah Burujerdi, Tawdhih Al-Masa`il dan Hasyiyah pada karya Hajj Mulla Hasyim Khurasani,Risalah-ye Irts.

13.Risalah-ye Najat Al-`Ibad, sebuah karya fiqih dalam bahasa Persia, tiga jilid.

14.Ta`liqah `ala Washilat Al-Najat.

15.Tahrir Al-Washilah.

16.Manasikh-e Hajj, dalam bahasa Persia.

17.Kitab Al-Bayan, tentang fiqih  selama 15 tahun Imam bermukim di Najaf. Ditulis antara tahun 1380H-1396H/1960-1976M.

18.Kitab Al-Khalal fi Al-Shalat, ditulis antara tahun 1397H-1398H/1977-1978M.

19.Risalah fi Ta`yin Al-Fajr fi Al-Layali Al-Muqmirah, diterbitkan pada 1367H/1988M.

       Disamping karya-karya tersebut di atas, ada banyak lagi kumpulan fatwa atau kuliah Imam yang disusun sebagai kitab-kitab oleh murid-murid beliau. Kemudian ada juga beberapa kumpulan lain dan pilihan dari pidato-pidato, kuliah-kuliah, pernyataan-pernyataan, surat-surat, dan wawancara Imam sejak kemenangan Revolusi Islam di Iran sampai Imam wafat pada tahun 1989 yang pemakamannya disaksikan oleh massa dalam jumlah terbanyak sepanjang sejarah. 
("Semoga Rahmat dan Keridhoan Allah SWT. selalu tercurah pada Imam ...Amiin Ya Robbal `Alamiin".)

*****
Sumber :
Hamid Algar